Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (Ο.Π.Σ.Α.Α.) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της Διαχείρισης και των Πληρωμών του Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013 (Ε.Π.ΑΛ 2007-2013) Χρήστες του ΟΠΣΑΑ είναι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την Διαχείριση, εφαρμογή και λειτουργία των προγραμμάτων Αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και Φορείς Εφαρμογής, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Το Ο.Π.Σ.Α.Α. καλύπτει τις ανάγκες όλων των διαδικασιών για την εφαρμογή των δύο Προγραμμάτων μέσω των αντίστοιχων Λειτουργικών Μονάδων Παραμέτρων, Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων, Παρακολούθησης, Χρηματοροών, Ελέγχων και Αξιολόγησης.


Είσοδος στο σύστημα

Πληροφοριακό Σύστημα
ΟΠΣΑΑ © 2009